คุณเรียนรู้ 5 คำต่อวัน, 150 words ต่อเดือน
คำใหม่สำหรับวันนี้
คำที่พร้อมสำหรับวันนี้ (0)
ยังไม่มีคำที่พร้อมจะแก้ไข
คำใหม่ที่จะเรียนรู้ (20210)
warrant, dull, seduce, marrow, unfortunately, spacious, sofa, kitchen, hall, middle
คำที่พร้อม (0)
ยังไม่มีคำที่พร้อม
เพื่อที่จะรู้จำนวนของคำศัพท์ที่คุณรู้ ทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ
20210 words เพิ่มลงในพจนานุกรมของคุณ
ของ:
20210 words ในคิวเพื่อจะฝึกฝน