คุณเรียนรู้ 5 คำต่อวัน, 150 words ต่อเดือน
คำใหม่สำหรับวันนี้
คำที่พร้อมสำหรับวันนี้ (0)
ยังไม่มีคำที่พร้อมจะแก้ไข
คำใหม่ที่จะเรียนรู้ (19050)
reminder, newsreader, with, Tv, then, ten, television, teeth, seven, casual
คำที่พร้อม (0)
ยังไม่มีคำที่พร้อม
เพื่อที่จะรู้จำนวนของคำศัพท์ที่คุณรู้ ทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ
19050 words เพิ่มลงในพจนานุกรมของคุณ
ของ:
19050 words ในคิวเพื่อจะฝึกฝน