คุณเรียนรู้ 5 คำต่อวัน, 150 words ต่อเดือน
คำใหม่สำหรับวันนี้
คำที่พร้อมสำหรับวันนี้ (0)
ยังไม่มีคำที่พร้อมจะแก้ไข
คำใหม่ที่จะเรียนรู้ (18598)
uphold, steer clear of, shellfish, majesty, heir, engage in, consume, serve, conclude, advise
คำที่พร้อม (0)
ยังไม่มีคำที่พร้อม
เพื่อที่จะรู้จำนวนของคำศัพท์ที่คุณรู้ ทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ
18598 words เพิ่มลงในพจนานุกรมของคุณ
ของ:
18598 words ในคิวเพื่อจะฝึกฝน