คุณเรียนรู้ 5 คำต่อวัน, 150 words ต่อเดือน
คำใหม่สำหรับวันนี้
คำที่พร้อมสำหรับวันนี้ (0)
ยังไม่มีคำที่พร้อมจะแก้ไข
คำใหม่ที่จะเรียนรู้ (19706)
rumpled, daffodil, confident, inventive, lustful, saliva, fascinate, grudges, dipping, arouse
คำที่พร้อม (0)
ยังไม่มีคำที่พร้อม
เพื่อที่จะรู้จำนวนของคำศัพท์ที่คุณรู้ ทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบ
19706 words เพิ่มลงในพจนานุกรมของคุณ
ของ:
19706 words ในคิวเพื่อจะฝึกฝน