5:6
โพสต์แล้ว 17 มกราคม 2015
You have a gift
(Titanic)

You have a gift
(Titanic)

or
продолжительность: 5:6
Posted on 17 มกราคม 2015
คำอธิบาย
Rosa decided to personally thank Jack for saving her. During the conversation, she learns that Jack draws pictures, as a result, she sees him in a different light.
рубрики:
Titanic
คำที่แนะนำ
an affair - เรื่อง
annoying - ที่ทำให้รำคาญ
a boat - เรือ
conversation - การปฏิสันถาร
a deck - ชั้น
a discretion - ดุลพินิจ
exquisite - ประณีต
a folk - ชาว
an inertia - ความเฉื่อย
kin - ญาติ
to light - ติด
misery - กาลกิณี
moth-eaten - ถูกมอดกิน
powerless - สิ้นท่า
presumptuous - อวดดี
to reckon - นับ
rude - หยาบ
a tumbleweed - วัชพืช
uncouth - แปลก
weather - ดินฟ้าอากาศ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English