4:48
โพสต์แล้ว 9 February 2019
Does time exist?
or
продолжительность: 4:48
Posted on 9 February 2019
คำอธิบาย
The earliest time measurements were observations of cycles of the natural world, using patterns of changes from day to night and season to season to build calendars. More precise time-keeping eventually came along to put time in more convenient boxes. But what exactly are we measuring? Andrew Zimmerman Jones contemplates whether time is something that physically exists or is just in our heads.
рубрики:
Ted-Ed
คำที่แนะนำ
to appear - ปรากฏ
at all - เลย
backwards - ไปข้างหลัง
behavior - พฤติกรรม
to combine - ผสาน
come along - มาพร้อมกัน
to confirm - ยืนยัน
consistent - มั่นคง
current - แพร่หลาย
to define - กำหนด
an equation - ความเท่าเทียมกัน
eventually - ลงท้าย
general - ทั่วไป
to include - ประกอบด้วย
individual - ปัจเจก
malleability - ความอ่อน
measurement - ขนาด
no matter what - ไม่ว่าอะไรก็ตาม
observation - ข้อมูล
to orbit - โคจร
predictable - ทายได้
property - คุณสมบัติ
a rate - ประเมิน
to resolve - ตัดสินใจ
series - ชุด
space - อวกาศ
speculative - เกี่ยวกับการเสี่ยงโชค
spread out - สะพัด
stubbornly - หัวชนฝา
turn out - เปิดออก
to unfold - แฉ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English