2:30
โพสต์แล้ว 3 June 2016
Star Trek Beyond
(Trailer)
or
продолжительность: 2:30
Posted on 3 June 2016
คำอธิบาย
The events described in this film will take place 2 years after the start of the five-year mission. The crew of Enterprise, led by Captain James T. Kirk, is attacked by a strong and dangerous group of unknown aliens who destroy the ship, leaving the crew empty-handed on a new unknown planet.
рубрики:
Trailers
คำที่แนะนำ
to abandon - ละทิ้ง
to believe - เชื่อ
to board - ต่อ
a captain - กัปตัน
count on - ยึดเหนี่ยว
a crew - บุคลากร
fear - วิตกจริต
head back - มุ่งหน้ากลับ
hold on to - ยึดมั่นใน
humanity - มนุษยชาติ
illogical - ไม่สมเหตุผล
to join - ร่วม
keep alive - ให้มีชีวิตอยู่
to kill - ฆ่า
leave behind - ละวาง
live up to - อาศัยอยู่ได้
mercy - การุณย์
on a dare - กล้า
pardon me - ประทานโทษ
a ship - เรือ
space - อวกาศ
to spend - ใช้
strength - แรง
the last thing - สิ่งสุดท้าย
uncommon - แปลก
to underestimate - ดูถูกดูแคลน
unity - เอกภาพ
vastness - ความกว้างใหญ่
weakness - จุดอ่อน
to wonder - พิศวง