2:23
โพสต์แล้ว 29 June 2017
Spider-Man: Homecoming
(Trailer)

Spider-Man: Homecoming
(Trailer)

or
продолжительность: 2:23
Posted on 29 June 2017
คำอธิบาย
Spider-Man: Homecoming is an American superhero film based on comic books of the same name by Marvel Comics. The plot of the film takes place after the events of the film "Captain America: Civil War". Peter Parker is a high school student who becomes a superhero. He tries to balance the fight against crime with school and family life. Peter will have to save New York facing the Vulture.
рубрики:
Spider Man, Trailers
คำที่แนะนำ
badass - Badass
care about - ใส่ใจ
to change - เปลี่ยนแปลง
crazy - บ้า
dangerous - วิกฤต
to die - ตาย
a favor - ความชอบ
friendly - ฉันเพื่อน
to handle - จัดการ
I got this - ฉันได้รับนี้
interview - การสัมภาษณ์
it is time - มันคือเวลา
to kill - ฆ่า
legal - เกี่ยวกับกฎหมาย
a neighbourhood - ย่าน
powerful - แข็งแรง
to protect - ป้องกัน
screw up - สกรูขึ้น
a shield - โล่
a shoulder - ไหล่
stay - คอย
to summon - เรียก
a trial - วิมังสา
a weapon - อาวุธ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English