5:19
โพสต์แล้ว 11 October 2018
Some and Any – 3 rules you need to know
(part 2)

Some and Any – 3 rules you need to know
(part 2)

or
продолжительность: 5:19
Posted on 11 October 2018
คำอธิบาย
Some and Any - do you know how to use these words with countable and uncountable nouns? In this video you'll learn three important grammar rules that will help you get them right. You'll also learn how we make lentil soup!
рубрики:
Simple English
คำที่แนะนำ
amount - จำนวน
elementary - เบื้องต้น
exact - แน่นอน
hungry - หิว
it is time - มันคือเวลา
limited - แคบ
to matter - สำคัญ
negative - เชิงลบ
an offer - การมอบให้
one by one - เป็นรายตัว
positive - บวก
a request - คำร้องทุกข์
similar - คล้ายคลึงกัน
special - พิเศษ
starting point - จุดกำเนิด
stock - คลังสินค้า
useful - เป็นประโยชน์
vague - คลุมเครือ
will do - จะทำ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип