2:57
โพสต์แล้ว 12 October 2018
Sexism and the English language

Sexism and the English language

or
продолжительность: 2:57
Posted on 12 October 2018
คำอธิบาย
Sexism is rife in language. A woman may be described as “bossy”, while a man is more likely to be “assertive”. The Economist's language expert Lane Greene explores the gender stereotypes used in everyday speech.
рубрики:
คำที่แนะนำ
an airhead - คนโง่
articulate - ที่ติดต่อกัน
assertive - แน่วแน่
to associate - สมทบ
to avoid - เลี่ยง
based on - ขึ้นอยู่กับ
bossy - เจ้ากี้เจ้าการ
bubbly - ฟอง
a characteristic - คุณสมบัติ
common - สามัญ
to convey - สื่อ
to describe - บรรยาย
to determine - กำหนด
evocative - ซึ่งเป็นการเรียกปลุก
feisty - ซ่า
figurative - ที่แสดงรูปร่าง
to gossip - กระซุบกระซิบ
in other words - กล่าวคือ
language - ภาษา
an offense - อาบัติ
percent of the time - เปอร์เซ็นต์ของเวลา
shade - สี
a stereotype - ตัวพิมพ์ทั้งหน้า
that is why - ด้วยเหตุนี้
vivacious - ร่าเริง
work of fiction - การทำงานของนวนิยาย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English