1:38
โพสต์แล้ว 18 ธันวาคม 2015
Treasure of a sunken ship
or
продолжительность: 1:38
Posted on 18 ธันวาคม 2015
คำอธิบาย
On the coast of the Colombian city of Cartagena, the wreckage of a Spanish galleon that sank more than 300 years ago was found.
рубрики:
Ocean
คำที่แนะนำ
archaeological - เกี่ยวกับโบราณคดี
to belong - เป็นของ
buried - เลิก
a cannon - ปืนครก
to contain - บรรจุ
to correspond - ตรงกัน
to discover - พบ
dry land - ที่ดินแห้ง
an emerald - มรกต
to ensure - รับรอง
to explain - อธิบาย
a gulf - เกียน
legal - เกี่ยวกับกฎหมาย
navy - นาวี
precious - ล้ำค่า
to preserve - อนุรักษ์
previously - แต่กี้แต่ก่อน
proceeds - เงินที่ได้
properly - เหมาะสม
to reveal - เปิดเผย
salvage - การกู้เรือ
scientific - วิทยาศาสตร์
a shipwreck - การแตกเรือ
a subject - เรื่อง
wreckage - การทำลาย