1:45
โพสต์แล้ว 6 ธันวาคม 2017
Passive reporting structures
or
продолжительность: 1:45
Posted on 6 ธันวาคม 2017
คำอธิบาย
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will try to tell in 90 seconds and give examples how, when and why passive structures can be used to report information
рубрики:
English with BBC
คำที่แนะนำ
a number of - จำนวนของ
to assume - สมมติ
be out of - ออกไป
bring someone up to speed - นำคนขึ้นเพื่อความเร็ว
commonly - ปกติ
to consider - พิจารณา
a correspondent - ผู้สื่อข่าว
a criminal - อาชญากร
delicious - อร่อย
to escape - หนี
to estimate - ประมาณ
to expect - คาด
factual - รูปธรรม
formal - กิจจะลักษณะ
to hide - แฝง
less than - ต่ำกว่า
obvious - ชัดเจน
passive - อดทน
recognised - ที่จำได้แล้ว
so far - ป่านฉะนี้
a source - แหล่ง
unimportant - หางแถว
useful - เป็นประโยชน์
widely - แพร่หลาย

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип