2:1
โพสต์แล้ว 16 กรกฎาคม 2014
Look up
(part one)
or
продолжительность: 2:1
Posted on 16 กรกฎาคม 2014
คำอธิบาย
"Look Up" is a video that addresses such a global issue as the addiction to smart phones, Internet and social networks.
рубрики:
Look Up
คำที่แนะนำ
an adulation - การประจบสอพลอ
to awaken - ปลุก
a bit - บิต
companionship - มิตรภาพ
a confusion - โมหันธ์
to crave - กระหาย
a delusion - โมหันธ์
to edit - เรียบเรียง
to emphasize - เน้น
to engage - หมั้น
to entertain - บำเรอ
to exaggerate - โอ้อวด
to glisten - แวววาว
greedy - โลภ
hundred - ร้อย
an inclusion - การรวมเข้าไป
insane - บ้า
likely - ชอบ
to master - ควบคุม
media - ตัวกลาง
none - ไม่
to notice - ข้อสังเกต
present - ปัจจุบัน
to pretend - ทำท่า
productive - อุดม
to realize - ตระหนัก
reserved - สงบเสงี่ยม
a self-interest - ประโยชน์ของตนเอง
to share - แบ่ง
to shut - ปิด
space - อวกาศ
to stare - พิศ