3:56
โพสต์แล้ว 22 กันยายน 2014
Prenuptial Agreement
(Intolerable Cruelty)

Prenuptial Agreement
(Intolerable Cruelty)

or
продолжительность: 3:56
Posted on 22 กันยายน 2014
คำอธิบาย
'Intolerable Cruelty' is a movie shot by Joel and Ethan Cohen. In this scene we will see how the marriage fraudster and her victim came to the lawyer Miles Massey.
рубрики:
Intolerable Cruelty
คำที่แนะนำ
an ace - ตัวยง
aware - ทราบ
to bark - เห่า
a boar - หมูป่า
a bond - พันธบัตร
to charge - ประจุ
to devote - อุทิศ
a dissolution - การลบล้าง
to donate - บริจาค
to earn - ได้รับ
an entire - ทั้งสิ้น
an event - เหตุการณ์
to execute - ปฏิบัติ
exposed - ที่นำอกกแสดง
goddamn - เหี้ย
a harlot - ดอกทอง
a hit-and-run - ตีแล้วหนี
a hog - หมู
incipient - เริ่มแรก
indigenous - โดยกำเนิด
to interrupt - ขัดจังหวะ
lasting - ทน
to linger - อู้
a matrimony - วิวาห์
a mediation - การไกล่เกลี่ย
monogamous - ซึ่งมีคู่สมรสคนเดียว
nearly - จวน
an offense - อาบัติ
a pattern - ลวดลาย
to penetrate - เจาะ
a pewter - ดีบุกผสมตะกั่ว
to please - โปรด
a prisoner - นักโทษ
to profit - มีกำไรด
a rebel - กบฏ
related - ซึ่งได้เกี่ยวพันกัน
routine - วัตร
to run - วิ่ง
to sanctify - ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
to slander - ใส่ร้าย
a stain - คราบ
a stroke - การตี
a suspicion - วิมัติ
tight - แน่น
a tit - หัวนม
a trace - รอย
truly - แท้จริง
universal - สากล
unjustified - โคมลอย
an urge - การแหย่
wealthy - รวย
a wedlock - การมีผัวมีเมีย
a wriggle - การดิ้นยั้วเยี้ย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English