1:10
โพสต์แล้ว 14 June 2014
History of English language: The age of the dictionary

History of English language: The age of the dictionary

or
продолжительность: 1:10
Posted on 14 June 2014
คำอธิบาย
With the development of English, early dictionaries started to emerge. In this video, you are going to learn about the creator of early English dictionaries.
คำที่แนะนำ
to appear - ปรากฏ
an asylum - ที่พักอาศัย
a breed - ผสมพันธุ์
a consolation - การปลอบใจ
to contain - บรรจุ
to define - กำหนด
a definition - การกำหนด
an entry - ทางเข้า
to expand - เพิ่ม
to invent - คิดค้น
to prove - พิสูจน์
to quit - เลิก
to reach - บรรลุ
to resign - ยอม
to revise - แก้ไขใหม่
a shelf - หิ้ง
slightly - หน่อย
to spell - สะกด
spelling - ตัวสะกด
useful - เป็นประโยชน์