1:7
โพสต์แล้ว 16 มีนาคม 2014
History of English language: The Norman conquest

History of English language: The Norman conquest

or
продолжительность: 1:7
Posted on 16 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
This is the second animated film in the series "The history of English in ten minutes". In this video, you are going to learn about the Norman invasion of England and about the impact that the French language and culture made on the English language.
คำที่แนะนำ
to absorb - ซึมซับ
an army - พหล
beef - กำลัง
a bonhomie - น้ำใจร่าเริง
to bring - พก
a channel - ช่อง
a cheek - แก้ม
a church - โบสถ์
common - สามัญ
to communicate - สื่อสาร
completely - ครบถ้วน
a concept - แนวคิด
conquest - ชนะ
to count - นับ
a cow - วัว
a doomsday - โลกาวินาศ
duty - หน้าที่
English-speaking - ที่พูดภาษาอังกฤษ
evidence - หลักฐาน
to excuse - ยก
a farmer - ชาวนา
indecipherable - ซึ่งแปลไม่ออก
to invade - บุก
a judge - กรรมการ
a jury - คณะตุลาการ
justice - ความเทียงธรรม
to kiss - จุ๊บ
a lingo - ภาษา
loudly - ลั่น
mutton - เนื้อแกะ
a nation - ชาติ
navy - นาวี
Norman - ชาวนอร์แมน
pork - เนื้อหมู
rule - กฎ
a sheep - แกะ
slowly - ช้า
a soldier - ทหาร
a swine - หมู่
to trust - วางใจ
a version - เรื่องราว
warlike - ชวนทะเลาะ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English