1:11
โพสต์แล้ว 18 กรกฎาคม 2016
Being ‘hangry': is it a real thing?

Being ‘hangry': is it a real thing?

or
продолжительность: 1:11
Posted on 18 กรกฎาคม 2016
คำอธิบาย
When a person feels hungry, they often automatically get into a bad mood. In English, there is even a special term for this phenomenon — hangry (hungry + angry). Would you like to know why we get hangry?
คำที่แนะนำ
aggression - การบุกรุก
to blast - ระเบิด
to burn - เผา
a calorie - แคลอรี่
complete - สมบูรณ์
a cortex - เยื่อหุ้มสมอง
to damage - บุบสลาย
damn - ประณาม
despite - แม้จะมี
empty - เปล่า
expression - การแสดงความคิด
to fuel - เฅิมเชื้อเพลิง
gluttonous - โลภ
hangry - hangry
a headphone - หูโทรศัพท์
let out - แพลม
loud - ดัง
loved one - ดวงแก้ว
merely - แค่
or something - หรือบางสิ่งบางอย่าง
personality - บุคลิกภาพ
to provide - ให้
rude - หยาบ
science behind - วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง
a stranger - คนจร
study - วิจัย
to sweeten - ทำให้หวาน
totally - ทั้งหมด

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English