2:5
โพสต์แล้ว 7 กันยายน 2016
William Shakespeare’s Idioms
(part 6)

William Shakespeare’s Idioms
(part 6)

or
продолжительность: 2:5
Posted on 7 กันยายน 2016
คำอธิบาย
As you know, William Shakespeare enriched the English language, adding to it not only new words but also many new expressions. In this series of videos, you will learn some of the idioms that appeared in the language thanks to Shakespeare, and this time you will get to know the phrase "forever and a day".
คำที่แนะนำ
confused - สับสน
forever and a day - ตลอดไปและวัน
to happen - ขึ้น
honest - ซื่อสัตย์
look for - หา
near to - ใกล้กับ
a play - เล่น
to pretend - ทำท่า
a priest - พระ
a rehearsal - การแจ้ง
to rehearse - ซ้อม
a servant - ข้า
a shrew - แม่แปรก
so that - ดังนั้น
sufficient - เพียงพอ
to tame - เชื่อฟัง
that is why - ด้วยเหตุนี้
true - จริง
a tutor - ศาสดา
a witness - พยาน