3:22
โพสต์แล้ว 31 มีนาคม 2014
The Expert
(part one)

The Expert
(part one)

or
продолжительность: 3:22
Posted on 31 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
This is a funny sketch video about how difficult it could be for an engineer, thinking in precise categories, to fit into the abstract corporate world.Part two of this video
рубрики:
Expert
คำที่แนะนำ
amongst - ท่ามกลาง
aside - เลี่ยงไป
an asset - สินทรัพย์
to assume - สมมติ
a blindness - จักษุพิการ
to bring - พก
to carry - พก
to consist - ประกอบด้วย
to cross - ข้าม
to enhance - เสริม
exactly - เผง
to explain - อธิบาย
hasty - เร่งรีบ
to imply - เกริ่น
impossible - เหลือวิสัย
to increase - เพิ่ม
initiative - การทาบทาม
ink - หมึก
intangible - แตะต้องไม่ได้
a kindergarten - อนุบาล
loyalty - ความซื่อสัตย์
a matter - เรื่อง
to maximize - ทำให้สูงสุด
an objective - วัตถุประสงค์
an opinion - ข้อคิดเห็น
parallel - ขนาน
a penetration - ปรีชา
perpendicular - ตั้งฉาก
plain - ธรรมดา
principle - หลัก
pursuit - อาชีพ
a quarrel - การทะเลาะ
to relate - สัมพันธ์
to related - ซึ่งได้เกี่ยวพันกัน
to require - ต้องการ
to rush - วิ่ง
to share - แบ่ง
to simplify - แก้ไขให้ง่ายเข้า
simultaneously - พร้อม
solely - เท่านั้น
strategic - ยุทธศาสตร์
strictly - เคร่งครัด
suffering - ที่ประสบ
to suppose - สมมติ
a target - เป้า
a task - งาน
transparent - โปร่งใส
to waste - เปลือง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English