3:17
โพสต์แล้ว 15 August 2014
Some facts about the Declaration of Independence

Some facts about the Declaration of Independence

or
продолжительность: 3:17
Posted on 15 August 2014
คำอธิบาย
After watching this video, you will learn some new facts about the United States Declaration of Independence.
рубрики:
History
คำที่แนะนำ
to adopt - รับเป็นของตน
to approve - อนุมัติ
to borrow - ยืม
to celebrate - ฉลอง
a charge - ค่าธรรมเนียม
civil - พลเรือน
to credit - เชื่อถือ
a deletion - การขีดฆ่า
to endow - ยก
equal - เสมอภาค
a footnote - เชิงอรรถ
founding - การเป็นหลอม
to include - ประกอบด้วย
influential - มีผลกระทบ
largely - มากมาย
liberty - เสรีภาพ
memorable - เตือนใจ
minor - รอง
a nation - ชาติ
to offer - เสนอ
to prevent - ป้องกัน
a printer - เครื่องพิมพ์
pursuit - อาชีพ
a reference - การอ้างถึง
a slave - ทาส
slightly - หน่อย
to suggest - แนะนำ
trade - ตลาด
to tweak - บิด
to vote - โหวต