4:1
โพสต์แล้ว 14 April 2018
Subject-Verb Agreement
(part 2)
or
продолжительность: 4:1
Posted on 14 April 2018
คำอธิบาย
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will quickly and clearly explain the subject-verb agreement in the cases when the singular and plural forms of the noun coincide, and when uncountable nouns, collective nouns or adjectives are used instead of usual nouns in a sentence.

Part 1
рубрики:
English with BBC
คำที่แนะนำ
according to - ดัง
a bit - บิต
careful - ระมัดระวัง
to consider - พิจารณา
to depend - พึ่ง
despite - แม้จะมี
difference - เภท
difficult - ยาก
to disagree - โต้แย้ง
in talks - ในการเจรจา
mad - บ้า
make sure - ตรวจสอบให้แน่ใจ
quantity - ปริมาณ
to represent - แทน
to review - ทบทวน
rule - กฎ
undercover - สายลับ
unfortunately - อับ
unlike - แตกต่าง
worth - สมควร