2:30
โพสต์แล้ว 3 มีนาคม 2018
Subject-Verb Agreement
(part 1)
or
продолжительность: 2:30
Posted on 3 มีนาคม 2018
คำอธิบาย
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will quickly and clearly explain the subject-verb agreement in the cases when the singular and plural forms of the noun coincide, and when uncountable nouns, collective nouns or adjectives are used instead of usual nouns in a sentence.
рубрики:
English with BBC
คำที่แนะนำ
an adjective - คุณศัพท์
agreement - สัญญา
around the world - รอบโลก
because of - เหตุ
careful - ระมัดระวัง
to change - เปลี่ยนแปลง
collective noun - สมุหนาม
to describe - บรรยาย
despite - แม้จะมี
difficult - ยาก
especially - เฉพาะ
exactly the same - เหมือนเดิมทุกประการ
extinction - การสูญเสีย
fantastic - กึกกือ
to forget - ลืม
glasses - แว่นตา
to happen - ขึ้น
hit it - ตีมัน
a learner - ผู้เรียน
make a mistake - พลั้งพลาด
to mean - หมายความ
an object - วัตถุ
an officer - เจ้าหน้าที่
plural - มากมาย
to report - รายงาน
a subject - เรื่อง
trousers - กางเกง
uncountable - นับไม่ได้