1:30
โพสต์แล้ว 1 กันยายน 2015
Cats’ island

Cats’ island

or
продолжительность: 1:30
Posted on 1 กันยายน 2015
คำอธิบาย
Aoshima is one of more than ten islands in Japan, where the number of cats far exceeds the number of local residents. For every inhabitant of Aoshima there are six cats.
คำที่แนะนำ
to classify - จัดหมวดหมู่
come true - เป็นจริง
to disrupt - ทำลาย
a dream - จินตภาพ
elderly - สูงอายุ
a feed - อาหาร
a feline - กะล่อน
to fend - ปัดเป่า
feral - ดุร้าย
a ferry - แพขนานยนต์
fishing - ประมง
in order to - เพื่อ
an inhabitant - พลเมือง
island - เกาะ
to keep - เก็บ
keep down - ตัดทอน
to outnumber - มีจำนวนมากกว่า
peaceful - สงบ
to produce - ผลิตผล
to raise - ยก
a shop - โรงงาน
silk - ไหม
a silkworm - ไหม
survival - การมีอายุยืนกว่า
threatened - ขู่
tiny - จิ๋ว
a ton - ตัน
a village - หมู่บ้าน
a visitor - อาคันตุกะ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English