2:34
โพสต์แล้ว 9 มีนาคม 2014
Words to replace “but”
or
продолжительность: 2:34
Posted on 9 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
In this lesson, you will learn about with what words you can replace "but" and make your speech and writing diverse.
рубрики:
คำที่แนะนำ
basically - เข้าว่า
below - ใต้
careful - ระมัดระวัง
color - สี
a comma - จุลภาค
a conjunction - สันธาน
to connect - ต่อ
an example - ตัวอย่าง
fish - ปลา
to follow - เจริญรอย
to leave - ปล่อย
a lesson - บทเรียน
middle - ส่วนกลาง
negative - เชิงลบ
a placement - การวาง
pronunciation - การออกเสียง
to remember - จำ
to replace - แทนที่
a sentence - ประโยค
sexy - เซ็กซี่
to smell - ดม
a start - โอกาส
teeth - ฟัน
a tongue - ลิ้น
writing - หนังสือ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English