1:43
โพสต์แล้ว 9 มีนาคม 2015
A Report on Progress
(The Business of English)

A Report on Progress
(The Business of English)

or
продолжительность: 1:43
Posted on 9 มีนาคม 2015
คำอธิบาย
In this episode of "The Business of English" we will see how to make a progress report, as well as talk about problems and ways to solve them.
рубрики:
Business English
คำที่แนะนำ
a delay - การรีรอ
an estimate - ประมาณการ
a feasibility - สิทธิ์
to identify - แยกแยะ
an issue - ปัญหา
to manage - จัดการ
an outcome - จุดดับ
to outline - ร่างเค้าโครง
to progress - ก้าวหน้า
to report - รายงาน
a schedule - ตาราง