4:40
โพสต์แล้ว 2 มีนาคม 2014
10 common abbreviations
(part 1)

10 common abbreviations
(part 1)

or
продолжительность: 4:40
Posted on 2 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
In this video, Emma will talk about 5 English abbreviations that are often used in everyday speech and that often puzzle those who do not know their meaning. Other 5 abbreviations you will see in the second part.

Part 2
рубрики:
EngVid
คำที่แนะนำ
an abbreviation - การย่อ
to barbecue - ย่าง
beer - เบียร์
a booze - เหล้า
brevity - ความกะทัดรัด
capital - อุกฉกรรจ์
a clue - เงื่อนงำ
common - สามัญ
conversation - การปฏิสันถาร
to cook - หุง
a death - มรณกรรม
drink - สุรา
an example - ตัวอย่าง
expression - การแสดงความคิด
a grill - ตะแกรง
a host - เจ้าภาพ
an invitation - อายาจนะ
an invite - เชิญ
a letter - จดหมาย
to lose - แพ้
a pattern - ลวดลาย
peace - สันติภาพ
possible - บางที
a principal - หัวหน้า
quickly - ไว
a quiz - การสอบ
to refer - อ้างอิง
to reply - ตอบ
rest - ที่พัก
to save - ประหยัด
a sentence - ประโยค
to serve - บริการ
short - สั้น
to shorten - ร่น
soon - เร็ว
a tombstone - แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
usually - ปกติ
to write - เขียน

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English