ระดับความรู้ไวยากรณ์
57 %
โหมดเต็มหน้าจอ
  • ไม่ต้องแสดงข้อความภาษาอังกฤษในภาระงานออกเสียงวลีตามลักษณะที่ปรากฎแทน

  • ถ้าเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ แล้วคุณอาจข้ามการเติมข้อควสามที่ตามมาของประโยคคำตอบ หลังกริยาหลัก โดยจะไม่นำมาพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบคำตอบของคุณกับคำตอบที่ถูกต้อง

  • แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดและบันทึกอื่นๆ ที่เกิดจากบริบท

  • Use voice to give answers. For "Question/Negation construction" type of tasks only.

  • สำหรับ "การสร้างคำถาม/ปฏิเสธ" ประเภทของภาระงาน: รวบรวมคำตอบจากชิ้นงาน หรือใส่เป็นข้อความ

  • สำหรับภาระงานแบบ "เติมคำลงในช่องว่าง..." และ "Action grammar" : แสดงตัวเลือกของคำตอบย่อย ซึ่งมีตัวเลือกหนึ่งถูกต้อง

  • NEW

    เลือกภาระงานที่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและผลที่ได้ของคุณก่อนหน้านี้ ถ้าตั้งค่านี้จะปิด ภาระงานจะถูกเลือกในแบบสุ่ม

Пожалуйста, войдите, чтобы начать заниматься.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English