ระดับความรู้ไวยากรณ์
71 %
โหมดเต็มหน้าจอ
 • ไม่ต้องแสดงข้อความภาษาอังกฤษในภาระงานออกเสียงวลีตามลักษณะที่ปรากฎแทน

 • ถ้าเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ แล้วคุณอาจข้ามการเติมข้อควสามที่ตามมาของประโยคคำตอบ หลังกริยาหลัก โดยจะไม่นำมาพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบคำตอบของคุณกับคำตอบที่ถูกต้อง

 • แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดและบันทึกอื่นๆ ที่เกิดจากบริบท

 • Use voice to give answers. For "Question/Negation construction" type of tasks only.

 • สำหรับ "การสร้างคำถาม/ปฏิเสธ" ประเภทของภาระงาน: รวบรวมคำตอบจากชิ้นงาน หรือใส่เป็นข้อความ

 • สำหรับภาระงานแบบ "เติมคำลงในช่องว่าง..." และ "Action grammar" : แสดงตัวเลือกของคำตอบย่อย ซึ่งมีตัวเลือกหนึ่งถูกต้อง

 • NEW

  เลือกภาระงานที่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและผลที่ได้ของคุณก่อนหน้านี้ ถ้าตั้งค่านี้จะปิด ภาระงานจะถูกเลือกในแบบสุ่ม

Пожалуйста, войдите, чтобы начать заниматься.

Двенадцать времен английского языка пугают сложными конструкциями, массой дополнительных слов и уточнений. Каждый, кто изучал этот язык в школе, помнит многоуровневые схемы и путаницу между группами Past, Present и Future. Но все не так страшно – наш онлайн-тренажер времен английского языка поможет вам разобраться в грамматике.

Временные формы – это просто!

Специально разработанные онлайн-упражнения направлены на изучение и запоминание способов образования настоящего, прошедшего и будущего времен в английском языке. Алгоритм занятий предполагает два варианта:

 1. Пользователи, подключившие опцию подбора заданий, получают упражнения, которые соответствуют их степени владения языком и учитывают, какой материал они изучили ранее.
 2. Ученикам, которые отказались от этой функции, выпадают произвольно подобранные фразы и вопросы из общей базы.

Каждый урок состоит из задач на выявление грамматических признаков предложения, тренировки навыков правильно ставить вопрос и изменять слова в зависимости от контекста. Это помогает одновременно изучать сразу несколько «сторон» языка.

Преимущества нашей методики

Мы понимаем, что грамматика – достаточно сложная часть языка, особенно если человек впервые сталкивается с временами английского, так непохожими на времена русского языка. Поэтому мы разработали онлайн-тренажер, учитывающий разные уровни владения материалом.

 • Условия заданий даются на русском языке;
 • Все упражнения дополнены примерами;
 • Правильный ответ или перевод показывается сразу после выполнения задания;
 • Разноплановые темы помогают определять времена в английском языке в зависимости от глаголов и дополнительных частей речи;
 • Опция «Добавить фразу в словарь» позволяет вернуться к детальному изучению предложения, которое вызвало вопросы или сложности.

К каждому упражнению можно оставить отклик, задать уточняющий вопрос и получить ответ нашего эксперта. Задания направлены не только на тренировку грамматики, но и запоминание лексики, изучение способов словообразования и фонетики. Аудио-сопровождение поможет правильно произносить отдельные слова и отрабатывать интонацию.

Справа на экране отображается прогресс ваших знаний по каждому времени. Можно перейти на отдельную страницу сайта и сравнить свои достижения с результатами других пользователей . Там же вы увидите, сколько правильных ответов вы дали и насколько они были точными, а также , найдете информацию о возможных направлениях дальнейшего обучения и совершенствования английского языка.

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English