แบบฝึกหัด
«Утвердительные предложения с глаголом to be»

Сложность:
โพสต์แล้ว 21 มกราคม 2014
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 5 นาที. 5 วินาที.
แบบฝึกหัด
Глагол to be - есть, быть, являться, находиться - изменяется по лицам и числам. Формы единственного числа - am, is; а множественного - are.

I am - я есть 

You are - ты

He is - он есть 

She is - она есть 

It is - оно есть

You are - вы есть

We are - мы есть 

They are - они есть

Обычно при переводе с английского на русский глагол to be пропадает. Например, She is in Moscow - Она (находится) в Москве.

В утвердительном предложении глагол всегда стоит за подлежащим: She (подлежащее) is (форма to be) in Moscow.
คำที่แนะนำ
aggressive - ก้าวร้าว
an artist - ศิลปิน
at the moment - ระยะนี้
beautiful - สวยงาม
a biologist - นักชีววิทยา
a bird - นก
a crocodile - จระเข้
a dog - สุนัข
drive - ขับ
famous - โด่งดัง
a girl - สาว
holiday - วันเทศกาล
late - สาย
to migrate - โยกย้าย
read - อ่าน
a toy - ของเล่น
travel - การเดินทาง