แบบฝึกหัด
Отличная возможность узнать, знаниями каких английских времен Вы можете гордиться, а над какими  Вам стоит еще поработать.

37 фраз в которых употребляются различные видовременные формы глаголов. Среди них есть отрицательные и вопросительные упражнения.

Рекомендуем пройти это задание в качестве теста. Затем поработать с другими упражнениями по тем темам, которые вызвали у Вас затруднение и снова вернуться к этому заданию. Отдельные уроки и другие упражнения по разным временам можно найти по ссылке.

Вам предстоит выбирать при сборке предложений правильные формы глаголов.
สถานการณ์ของบทเรียน
206 тест на времена
คำที่แนะนำ
an article - บทความ
a basket - ตะกร้า
a bridge - สะพาน
to build - สร้าง
carefully - รอบคอบ
class - ชั้น
to cost - เปลือง
dessert - ขนม
dinner - อาหารมื้อเย็น
to discover - พบ
early - เนิ่นๆ
hour - ชั่วโมง
ice - นำ้แข็ง
a key - คีย์
to meet - พบ
a month - เดือน
to pass - ส่ง
a restaurant - ภัตตาคาร
to return - กลับ
a ring - แหวน
rule - กฎ
scientific - วิทยาศาสตร์
to sell - ขาย
to turn - ผัน
a walk - ฐานะ