แบบฝึกหัด
«Предлоги – различные значения
(Prepositions)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 17 มกราคม 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 8 วินาที.
แบบฝึกหัด
Предлоги - Prepositions - могут иметь разнообразные, более абстрактные значения чем просто место и время, и могут указывать на обстоятельства, обстановку, сферу деятельности, цель, причину, соучастие, род занятий и так далее.

Вот некоторые из этих значений, более подробно на примерах вы можете посмотреть это в видео-ролике выше.

From - источник чего-либо

Of - принадлежность кому-либо или чему-либо

With - с помощью чего-либо

On - некоторые способы передвижения

At - используется с возрастом

About - касательно чего-либо, о чем-то

Because of, on account of, due to, owing to - по причине чего-либо, из-за чего-либо

In spite of, despite, notwithstanding - несмотря на что-либо

Except (for), apart from и but - за исключением кого-либо или чего-либо, кроме кого-либо или чего-либо

คำที่แนะนำ
cake - เค้ก
to delay - เลื่อน
despite - แม้จะมี
difficult - ยาก
due to - เพราะ
early - เนิ่นๆ
to eat - กิน
insist on - ยืนยัน
to leave - ปล่อย
a mustache - หนวด
on foot - ด้วยเท้า
to paint - ทาสี
possible - บางที
reason - เหตุผล
to refer - อ้างอิง
a song - เพลง
sorry - เสียใจ
speech - วาจา
useful - เป็นประโยชน์