แบบฝึกหัด
«Фразовые глаголы – часть 7
(Phrasal verbs – part 7)»

ของ topics Phrasal verbs Verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 1 February 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 58 วินาที.
แบบฝึกหัด
Фразовые глаголы - Phrasal verbs - можно отнести к устойчивым выражениям и идиомам. Вообще большинство английских глаголов имеет свойство изменять свое значение при добавлении предлогов.

Например:
take - взять, брать (основное значение)
take up - начать чем-либо заниматься (фразовый глагол)

Фразовые глаголы могут состоять как из одного предлога, так и из двух.

В этом упражнении мы с вами рассмотрим фразовые конструкции, в составе которых присутствуют turn, wait, work и некоторые другие глаголы.
คำที่แนะนำ
to afford - พอจ่าย
busy - ยุ่ง
to develop - พัฒนา
a guest - แขก
gym - โรงพละ
pointless - มู่ทู่
a storm - พายุ
turn around - ผกผัน
turn away - เกียดกัน
turn down - หลุบ
turn out - เปิดออก
turn over - หงายท้อง
turn up - แหงน
wait on - อยู่งาน
wake up - ตื่นนอน
a winter - เหมันต์
work out - มั่ว
to wrap - ห่อ
wrap up - สรุป
write down - เขียนลงไป

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип