แบบฝึกหัด
«Личные местоимения»

ของ หัวข้อ Личные и притяжательные
Сложность:
โพสต์แล้ว 6 April 2015
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 16 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом ролике Александр расскажет о личных местоимениях:
I = я, you = ты, вы/Вы, we = мы, they = они, he = он, she = она, it = оно/это. I всегда пишется с большой буквы (даже, если находится в середине предложения), it используется в разговоре о неодушевленных предметах, а также когда речь идёт о животных.
Местоимение - часть речи, заменяющая существительное, например: Вася = он.
คำที่แนะนำ
a cat - แมว
a cinema - ภาพยนตร์
a document - เอกสาร
an exam - การตรวจสอบ
a hotel - โรงแรม
hungry - หิว
late - สาย
patient - อดทน
to play - เล่น
please - กรุณา
to sign - ลงชื่อ
to stay - คอย
truth - สัจธรรม