แบบฝึกหัด
«Совершенное прошедшее время
(Past perfect)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 3 August 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 37 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом упражнении мы с вами рассмотрим совершенное прошедшее время - Past perfect

Способ образования: Had + Past participle (причастие прошедшего времени)

Past Perfect описывает действия, которые уже завершились до начала другого, произошедшего в прошлом действия.

Также Past Perfect описывает действия, которые уже совершились до определенного момента в прошлом, который либо указан обстоятельством времени, либо контекстом.

В отличие от Present Perfect, в Past Perfect можно использовать точно указанный момент времени совершения действия, хотя такое употребление и не является обязательным.
คำที่แนะนำ
an apartment - ที่พัก
to break - ทำลาย
to drink - ดื่ม
favorite - โปรด
find out - ไล่เบี้ย
to fix - กำหนด
to give - ให้
a guy - คนที่แต่งตัวประหลาด
homework - การบ้าน
to leave - ปล่อย
to lose - แพ้
a mood - อารมณ์
a movie - หนัง
a poem - ร้อยกรอง
a purse - เงิน
to sell - ขาย
to show - แสดง
to start - ตั้งต้น
a station - สถานี
a toy - ของเล่น
a trip - เที่ยว
truth - สัจธรรม
vacation - การหยุดงาน

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип