แบบฝึกหัด
«Настоящее продолженное совершенное время
(Present perfect continuous)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 10 August 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 50 วินาที.
แบบฝึกหัด
Время Present Perfect Continuous образуется следующим образом:

has / have + been + Present participle

Случаи употребления Present Perfect Continuous:
- действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся сейчас
- действия, завершившиеся недавно

Примеры указателей времени Present Perfect Continuous:
for ten minutesв течение десяти минут, десять минут
for three weeksв течение трех недель, три недели
since Wednesdayсо среды
คำที่แนะนำ
baseball - กีฬาเบสบอล
brightly - แจ๊ด
geography - ภูมิศาสตร์
glass - กระจก
to learn - เรียน
a library - ห้องสมุด
nearly - จวน
park - สวน
play - เล่น
pm - พีเอ็ม
a report - รายงาน
study - ศึกษา
to teach - สั่งสอน
thirsty - กระหายน้ำ
to travel - เดินทาง
warm - อบอุ่น
whole - ทั้งหมด
write - เขียน

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип