แบบฝึกหัด Перфектный герундий в активном и пассивном залоге

Сложность:
โพสต์แล้ว 5 August 2016
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 35 วินาที.
แบบฝึกหัด
Герундий – это неличная форма глагола, выражающая название действия и обладающая как свойствами глагола, так и свойствами существительного.

Перфектный герундий используется в предложении для того, чтобы выразить то из двух действий, которое произошло раньше.

В данном уроке использование перфектного герундия в пассивном залоге рассматривается в сравнении с активной формой.

В активном залоге перфектный герундий образуется по схеме: having + past participle (V3)

Для пассивного залога схема образования выглядит так: having + been + past participle (V3)
คำที่แนะนำ
to admit - ยอมรับ
to arrive - ปรากฏ
a bicycle - รถจักรยาน
birthday present - ของขวัญวันเกิด
clearly - แน่ชัด
a clown - ตุ๊ย
to cry - ร้องไห้
to elect - รักษาการ
a female - หญิง
happiness - สุข
to invite - เชิญ
make a mistake - พลั้งพลาด
marriage - วิวาห์
to mention - อ้าง
to receive - รับ
to remember - จำ
round the world trip - รอบการเดินทางทั่วโลก
show - แสดง
stay - คอย
to steal - ขโมย