แบบฝึกหัด Английский НЕ для Начинающих – Present Perfect или Past Simple?

Сложность:
โพสต์แล้ว 2 June 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 35 วินาที.
แบบฝึกหัด
В новом эпизоде Английского НЕ для Начинающих Достон снова расскажет о  времени Present Perfect, но на этот раз он сравнит его с Past Simple. В упражнении к уроку Вы сможете потренироваться в том, чтобы организовать предложения в единое повествование. В описаниях действий в прошлом обратите внимание на то, когда нужно использовать  Past Simple, а когда  Present Perfect. Вы должны будете выбрать глагол в правильной временной конструкции.

Past simple -
1-я форма глагола + окончание –ed или индивидуальная форма (у неправильных глаголов)
Do --> Did
To be --> Was / Were

WasI, He, She, It и существительные единственного числа
WereWe, You, They и существительные во множественном числе

Present Perfect - 
have / has + Past participle (причастие прошедшего времени)

HaveI, We, You (в любом числе), They и существительные во множественном числе
HasHe, She, It и существительные в единственном числе
คำที่แนะนำ
an ancestor - บรรพบุรุษ
an article - บทความ
a descent - โคตร
dinner - อาหารมื้อเย็น
to divorce - หย่า
lose touch - สูญเสียการติดต่อ
royal - หลวง
so far - ป่านฉะนี้