แบบฝึกหัด Боль по-английски: pain, hurt, ache

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 8 กรกฎาคม 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 1 วินาที.
แบบฝึกหัด
В английском языке существует несколько терминов, обозначающих боль и описывающих болезненное состояние. В этом уроке разбираются отличия оттенков значений слов pain, hurt и ache.

Pain - это самое общее слово для обозначения боли. Оно используется, если боль возникает сама по себе или вследствие травмы и является продолжительной.
Hurt может быть и существительным "боль", и (чаще) глаголом "болеть", "причинять боль". Такая боль всегда вызвана какими-то внешними факторами (повреждения, раны и т.п.). Также это может быть душевная боль, причинённая нам кем-то, следствие нанесённой обиды.
Ache обозначает продолжительную тупую боль, которая, как правило, ассоциируется с каким-то органом или частью тела (heartache, toothache, stomachache и т.д.).
คำที่แนะนำ
to ache - ปวด
to add - เพิ่ม
bear - แบก
to change - เปลี่ยนแปลง
hurt - น้อยใจ
in general - เปรยๆ
to leave - ปล่อย
pain - เจ็บ
a pill - ยา
to prescribe - กำหนด
a stomachache - อาการปวดท้อง
weather - ดินฟ้าอากาศ