แบบฝึกหัด
«Местоимение one»

ของ หัวข้อ Pronouns
Сложность:
โพสต์แล้ว 7 ธันวาคม 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 28 วินาที.
แบบฝึกหัด
Данный урок посвящён использованию "one" в качестве местоимения. В этой роли слово one (или во множественном числе - ones) используется, чтобы избежать повторения в речи/тексте ранее упоминавшегося исчисляемого существительного.

Местоимение one применяется после прилагательных.

Местоимение one не применяется в следующих случаях:

1. После притяжательных местоимений в абсолютной форме (mine, yours...)

2. После неопределённых местоимений some, any

3. После числительных
คำที่แนะนำ
an amusement - นันทนาการ
amusement park - สวนเด็กเล่น
best of all - ดีที่สุด
to buy - ซื้อ
card - บัตร
to enjoy - สนุก
exciting - โลดโผน
a fridge - ตู้เย็น
hard - ยาก
huge - ใหญ่
in case - ในกรณีที่
to lend - ยืม
a library - ห้องสมุด
previous - ก่อน
to solve - แก้
valuable - มหรรฆ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип