แบบฝึกหัด
«Неологизмы в английском: Cellfish, Errorist, Askhole, Destinesia»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 2 มีนาคม 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 37 วินาที.
แบบฝึกหัด
Этот урок посвящён новым словам (неологизмам), которые появились в английском языке последние годы в результате возникновения новых социальных явлений, развития технологий, Интернета и ряда других отраслей.

Вы узнаете значения выражений cellfish, errorist, askhole и destinesia.
คำที่แนะนำ
to annoy - รบกวน
an askhole - askhole
be supposed - ควรจะ
cellfish - Cellfish
clumsy - ซุ่มซ่าม
constantly - นิจศีล
a destinesia - destinesia
dramatic - เร้าใจ
an errorist - errorist
no matter what - ไม่ว่าอะไรก็ตาม
nonsense - เรื่องไร้สาระ
nowadays - เดี๋ยวนี้