แบบฝึกหัด
«Сослагательное наклонение
(Subjunctive mood)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 27 June 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 14 วินาที.
แบบฝึกหัด
Сослагательное наклонение - Subjunctive mood - показывает, что говорящий рассматривает действие не как реальный факт, а как предполагаемое или желательное событие, или же как событие, возможное при известных условиях.

Английское сослагательное наклонение передает совет, указание или просьбу в придаточном обстоятельственном предложении цели после следующих глаголов:

advise - советовать
ask - просить
command - приказывать
demand - требовать
insist - настаивать
order - приказывать
recommend - рекомендовать
request - запрашивать
require - требовать
suggest - предлагать
urge - предупреждать

Для умозрительного будущего используется настоящее простое время в условии с if и будущее простое в результате. Также возможно использование в части-условии should.

Пожелание формально выражается модальным глаголом may
คำที่แนะนำ
to agree - ตกลง
alcohol - แอลกอฮอล์
an avoid - เลี่ยง
to demand - ต้องการ
to give - ให้
to inform - แจ้ง
to insist - ยืนยัน
jam - แยม
a meal - อาหาร
to obey - เชื่อฟัง
a passenger - ผู้โดยสาร
recommended - แนะนำ
a restaurant - ภัตตาคาร
a reward - รางวัล
to serve - บริการ
to spend - ใช้
successful - มีชัยชนะ
a test - ทดสอบ
to turn - ผัน
to urge - กระตุ้น
useless - เปล่าดาย
a waitress - บริกรหญิง