แบบฝึกหัด
«Модальный глагол – SHALL
(SHOULD)»

ของ หัวข้อ Modal verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 9 October 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 9 วินาที.
แบบฝึกหัด
Сегодня Достон расскажет про модальный глагол shall, который так же как и will, имеет две формы -  настоящего времени (непосредственно shall) и прошедшего времени (should). Несмотря на то, что это две формы одного глагола, каждая из них имеет свои особенности употребления, свои подходящие ситуации, поэтому мы рассмотрим shall и should по отдельности.
คำที่แนะนำ
attention - มนสิการ
come over - สู่หา
to inform - แจ้ง
to join - ร่วม
let down - ทิ้ง
a neighbourhood - ย่าน
a paper - กระดาษ
a requirement - ความต้องการ
right now - ตอนนี้
to sign - ลงชื่อ
studies - การค้นคว่้า
to treat - รักษา