แบบฝึกหัด
«Инфинитив как определение»

ของ หัวข้อ Инфинитив
Сложность:
โพสต์แล้ว 7 กรกฎาคม 2016
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 9 วินาที.
แบบฝึกหัด
Инфинитив - это неопределённая форма глагола. В предложении инфинитив может быть как главным, так и второстепенным членом.
Инфинитив в роли определения по функциям схож с прилагательным. В этом случае он стоит после определяемого слова (существительного, неопределенного местоимения, порядкового числительного) и характеризует его.
Переводиться инфинитив в таком случае может несколькими способами: неопределённой формой глагола, отглагольным существительным, придаточным предложением и т.д.
คำที่แนะนำ
to bring - พก
chance - โอกาส
to cut - ตัด
fill in - กรอก
financial - เกี่ยวกับเงินทุน
form - แบบ
from all over the world - จากทั่วทุกมุมโลก
a garden - สวน
a gardener - ชาวสวน
to hire - เหมา
lawn - ลาน
to learn - เรียน
to leave - ปล่อย
a masterpiece - ชิ้นเอก
to play - เล่น
reason - เหตุผล
to solve - แก้
a ticket - ตั๋ว
a website - เว็บไซต์
to win - ชนะ