แบบฝึกหัด
«Инфинитив
(Infinitive)»

ของ topics Инфинитив Verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 21 มกราคม 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 27 วินาที.
แบบฝึกหัด
Признаком инфинитива - Infinitive в английском языке является частица to.

Инфинитив может выступать в предложении в разных качествах: подлежащего, дополнения, предикатива, определения, обстоятельства и некоторых других частей предложения.

Отрицательные формы инфинитива образуются путем добавления отрицательной частицы not перед инфинитивом.

В некоторых случаях инфинитив может использоваться без частицы to:

- после модальных глаголов
- после модальных конструкций (would rather, had better)
- после глагола do, используемого в качестве усилительного глагола
- с глаголом let в значении "позволять" или побудительных предложениях
- в сочетаниях с глаголами восприятия to see, to hear, to watch и другими в активном залоге
- после глагола make в значении "заставлять" в активном залоге
- после глагола help допускается выпускать частицу to
- после союзов and, or, except, but, than и as, когда они используются для соединения двух инфинитивов
- после why и why not в вопросах
คำที่แนะนำ
a lot of - นานัปการ
anymore - อีกต่อไป
cake - เค้ก
a ceremony - พิธี
a concert - คอนเสิร์ต
to decide - ตัดสิน
dinner - อาหารมื้อเย็น
except - นอกจาก
forest - ป่า
have fun - ม่วน
in time - ระยะหลัง
look for - หา
to miss - พลาด
a movie - หนัง
a parrot - แก้ว
rather - ค่อนข้าง
sky - ท้องฟ้า
to stay - คอย
useful - เป็นประโยชน์
a visit - การเยียน
to watch - ชม
wine - ไวน์