แบบฝึกหัด
«Будущее в прошедшем
(Future in the past)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 25 August 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 26 วินาที.
แบบฝึกหัด
Future in the past - Будущее в прошедшем - описывает прошедшие события, относящиеся к будущему.

Общая форма образования:
should / would + I форма глагола

Для выражения Future in the Past помимо формы Should / Would также может использоваться форма будущего времени Be Going To, и имеет она тот же оттенок, что и во future simple: намеренное, запланированное действие
คำที่แนะนำ
to become - เป็น
a bus - รถเมล์
cool - เย็น
an employee - ลูกจ้าง
to forget - ลืม
a friend - เพื่อน
in front of - ต่อหน้า
to land - จับจอง
late - สาย
to learn - เรียน
to meet - พบ
a poem - ร้อยกรอง
to remember - จำ
soon - เร็ว
a station - สถานี
to suppose - สมมติ
a write - เขียน