แบบฝึกหัด
«Формы выражения будущего времени в английском. Часть 2»

Сложность:
โพสต์แล้ว 19 April 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 49 วินาที.
แบบฝึกหัด
В английском языке существует несколько способов, при помощи которых можно описать события или действия, которые произойдут в будущем. Каждый из способов имеет свои оттенки значений.
В этом уроке рассматриваются времена Present Continuous и Present Simple.

Present Continuous используется для выражения событий в будущем, в которых говорящий уверен, которые произойдут с вероятностью, близкой к 100%. Чаще всего эти события являются договорённостями или некими запланированными действиями/мероприятиями.
Present Simple используется для обозначения тех событий в будущем, которые произойдут по определённому расписанию (транспортному, школьному и т.п.) и на которые говорящий повлиять не может.
คำที่แนะนำ
an anniversary - รอบ
to arrive - ปรากฏ
to celebrate - ฉลอง
get married - ออกเรือน
get ready - เตรียมพร้อม
have a party - มีงานเลี้ยง
huge - ใหญ่
hurry up - จ้ำ
to leave - ปล่อย
opening ceremony - พิธีเปิด
to reply - ตอบ
sharp - ตรง