แบบฝึกหัด
«Мы останемся на курорте
(Future Simple Tense)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 12 พฤศจิกายน 2011
แบ่งปัน:

แบบฝึกหัด
Для описания действий, которые произойдут в будущем в английском языке используют различные времена. Это упражнение состоит из предложений с Future Simple Tense. Образуется оно довольно просто will (shall) + инфинитив без частицы to.

Не забывайте: сокращенная форма - 'll, отрицательная - shall not = shan't, will not = won't.

Делитесь впечатлениями от задания.
คำที่แนะนำ
an airport - ท่าอากาศยาน
to answer - ตอบ
an examination - ข้อสอบ
to finish - สำเร็จ
heavy - หนัก
to pass - ส่ง
to receive - รับ
resort - การไปอยู่เสมอ
a rise - การยืนขึ้น
sick - ป่วย
to stay - คอย
a suit - สูท
swim - ลอยตัว
temperature - อุณหภูมิ
to type - พิมพ์ดีด
unless - เว้นแต่
to watch - ชม
weather - ดินฟ้าอากาศ
write down - เขียนลงไป