แบบฝึกหัด
«“From memory” или “by heart”?»

ของ หัวข้อ Устойчивые выражения
Сложность:
โพสต์แล้ว 21 มกราคม 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 52 วินาที.
แบบฝึกหัด
Выражения "from memory" и "by heart" можно перевести как "наизусть", но они не являются синонимичными. В этом уроке рассматриваются отличия в значении и употреблении этих похожих выражений.
คำที่แนะนำ
a brother - น้อง
by heart - ด้วยใจ
by rote - โดย rote
by tomorrow - โดยวันพรุ่งนี้
to draw - วาด
from memory - จากความทรงจำ
to learn - เรียน
a poem - ร้อยกรอง
a portrait - จิตรกรรม
a song - เพลง
a text - ต้นฉบับ
to understand - เข้าใจ
write - เขียน

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип