แบบฝึกหัด
«Простая Грамматика – Отрицания с глаголом do в настоящем и прошедшем времени»

ของ หัวข้อ Verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 25 มีนาคม 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 17 วินาที.
แบบฝึกหัด
В рубрике 'Простая Грамматика' Doston расскажет об Отрицании и прошедшем времени в английском - did, don't, doesn't, didn’t.

Предыдущий урок по этой теме смотрите здесь.
คำที่แนะนำ
a builder - ผู้ก่อสร้าง
a cinema - ภาพยนตร์
to enjoy - สนุก
fair - ธรรม
a manner - ลักษณะ
a mark - เครื่องหมาย
a midday - เที่ยง
to open - เปิด
performance - วิธาน
a project - โครงการ
a queen - ราชินี
to recognise - ยอมรับ
to seem - ประหนึ่ง
to smile - ยิ้ม
to stop - หยุด
a stranger - คนจร
taxi - แท็กซี่
till - จรด
an umbrella - ร่ม
to understand - เข้าใจ
to wash - ล้าง
wind - ลม