แบบฝึกหัด
«Сочинительные союзы
(Coordinating conjunctions)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 12 มกราคม 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 22 วินาที.
แบบฝึกหัด
Сочинительные союзы - Coordinating conjunctions - соединяют однородные члены предложения, а также независимые предложения.

Их можно разделить на несколько групп по значению:

- соединительные - cumulative

and – и / а, as well as – а также

- противительные - adversative

but – но, still – все же, yet – однако, whereas – в то время как, while – тогда как, nevertheless – тем не менее

- разделительные - alternative

or – или, otherwise – в противном случае, else – иначе

- союзы результата или следствия - regulative

for – так как, so – чтобы
คำที่แนะนำ
accurately - แม่นยำ
ballet - การฟ้อนรำ
come in - เข้ามา
to cross - ข้าม
a cup - ถ้วย
fast - รวดเร็ว
glass - กระจก
journey - การเดินทาง
loud - กระชาก
nevertheless - แต่
no one - ไม่มีใคร
an ocean - มหาสมุทร
on tiptoe - กระหย่ง
a passport - หนังสือเดินทาง
run away - กระเจิดกระเจิง
to shoot - ยิง
to shout - ตะเบ็ง
to sleep - นอน
to try - ดู
wake up - ตื่นนอน
whereas - แต่ทว่า
would rather - น่า

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип