แบบฝึกหัด
«“Ах, если бы…но нет” –
(Conditionals 3, part 3)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 2 October 2012
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 1 นาที. 28 วินาที.
แบบฝึกหัด
Это заключительное упражнение по теме Conditional 3 - условные предложения третьего типа.

Вы уже наверняка запомнили схему построения таких предложений: в части с условием - If + Past Perfect, а в части с результатом - Future in the past + have + Participle II (3-я форма глагола).

В этом упражнении вы узнаете о ещё одном способе выражения упущенной возможности - wish sentences.

Они образуются с помощью глагола to wish (хотеть, желать) и object clause (придаточного изъяснительного). Эта конструкция может быть использована и со вторым, и с третьим типом условных предложений.
คำที่แนะนำ
additional - ซึ่งเพิ่มขึ้น
additional payment - การชำระเงินเพิ่มเติม
an announcer - ผู้แถลง
back then - ณ ตอนนั้น
a boss - หัวหน้า
a broadcast - การกระจายข่าว
to cheat - โกง
a cookie - คุกกี้
earlier - แต่
an editor - บรรณาธิการ
go on a strike - ไปนัดหยุดงาน
to hire - เหมา
an issue - ปัญหา
a janitor - ภารโรง
a lawyer - ทนายความ
medicine - ยา
to mix - ผสม
previous - ก่อน
private - เอกชน
to receive - รับ
salary - เงินเดือน
a sidewalk - ทางเท้า
a strike - การตอก
to try - ดู
to wish - ต้องการ