แบบฝึกหัด
«“Ах, если бы…но нет” –
(Conditionals 3, part 2)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 2 October 2012
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 1 นาที. 40 วินาที.
แบบฝึกหัด
Это второе упражнение, посвященное Conditional 3 - условным предложениям третьего типа. Они используются в речи, когда говорят о событиях, которые уже произошли, или не произошли в прошлом. Употребляется эта модель чаще всего тогда, когда нужно сказать об упущенной возможности.

Схема построения предложений тут следующая: в части с условием - If + Past Perfect, а в части с результатом - Future in the past + have + Participle II (3-я форма глагола).

Также вы узнаете о предложениях смешанных типов. В них может быть условие от 3 типа, а часть-результат - от 2 типа условных предложений. Они используются, когда нужно подчеркнуть разные временные рамки.

Напомним вам, что порядок, в котором следуют условие и результат в русском предложении, нужно сохранить и в финальном английском.
คำที่แนะนำ
a bench - บัลลังก์
a bouquet - พเยีย
a carpenter - ช่างไม้
a corner - มุม
a flower - ดอกไม้
get rid of - กำจัด
grocery - ของชำ
a letterbox - ตู้ไปรษณีย์
lost property office - สำนักงานทรัพย์สินสูญหาย
a pavement - ทางเท้า
a pedestrian - ทางเท้า
a puddle - บ่อ
right now - ตอนนี้
road - ถนน
a shoe - รองเท้า
a sign - สัญญาณ
a stadium - กรีฑาสถาน
straight - ตรง
a suit - สูท
to take - เอา
try on - ลอง
a worker - ลูกจ้าง

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип