แบบฝึกหัด
«Производные предлоги
(Composite prepositions)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 15 พฤศจิกายน 2016
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 42 วินาที.
แบบฝึกหัด
Предлог — это служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и субъектом. Существуют непроизводные и производные (составные) предлоги.

Производные предлоги появились в языке позднее, чем непроизводные, образовавшись от слов других частей речи. Они являются устойчивыми конструкциями, в которых нельзя изменить порядок слов.
Примерами производных предлогов являются: instead of, due to, as for / as to, in accordance with, because of и многие другие.
คำที่แนะนำ
according to - ดัง
as far as I know - เท่าที่ฉันรู้
as to - ว่า
to attend - ดูแล
because of - เหตุ
to cancel - ยกเลิก
to cause - บันดล
to consider - พิจารณา
to delay - เลื่อน
due to - เพราะ
in accordance with - ตาม
in front of - ต่อหน้า
in spite of - แม้
instead of - แทน
to manage - จัดการ
a meeting - ชุมนุม
to prepare - เตรียมพร้อม
recent - เมื่อไม่นานมานี้
a request - คำร้องทุกข์
research - การค้นคว้า
sleep deprivation - อดนอน
a strike - การตอก
thanks to - ด้วย
weather - ดินฟ้าอากาศ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип