แบบฝึกหัด
«Британский или американский английский? Снова о еде»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 21 พฤศจิกายน 2016
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 24 วินาที.
แบบฝึกหัด
Всем известно, что британский и американский английский отличаются друг от друга рядом особенностей. К ним относятся различия в произношении и написании слов, а некоторые слова в этих двух вариантах языка совсем разные, несмотря на то, что обозначают одну и ту же вещь!
В этом уроке речь вновь пойдёт о различиях в названиях блюд и продуктов питания.
คำที่แนะนำ
an appetizer - เหล้าสำหรับเจริญอาหาร
a banana - กล้วย
to cook - หุง
corn - ข้าวโพด
to feed - ขุน
hate - เกลียด
let us - ขอให้เรา
livestock - ปศุสัตว์
maize - ข้าวโพด
a nut - นอต
an oatmeal - ข้าวโอ๊ตบด
order - สั่ง
a porridge - ม้วย
a recipe - ตำรับ
salad - สลัด
a starter - ผู้ตั้งต้น
used to - เคย
widely - แพร่หลาย
would like - อยากจะ